Birthdays

Birthdays Details

January


Name Date of Birth
Rtn. Bharat Gulati 05 Jan
Rtn. Akhilesh Kaushik 11 Jan
R'Ann Geeta Mehta 11 Jan
Rtn. Meenaxi Arora 16 Jan
Rtn. Pradeep Narula 24 Jan
February


Name Date of Birth
Rtn. Dev Prakash Yadav 08 Feb
R'Ann Renu Kataria 08 Feb
Rtn. Dr. Anju Yadav 09 Feb
R'Ann Neena Chawla 10 Feb
Rtn. Yaad Sugandh 23 Feb
March


Name Date of Birth
Rtn. Mahender Rupela 03 Mar
April


Name Date of Birth
Rtn. Harish Malik 04 Apr
Rtn. Shivam Chawla 05 Apr
May


Name Date of Birth
Rtn. Deepak Gupta 09 May
R'Ann Pinky Gupta 16 May
R'Ann Mukesh Yadav 20 May
June


Name Date of Birth
Rtn. Vijender Mehta 04 Jun
Rtn. Arun Gupta 05 Jun
R'Ann Rashi Jain 17 Jun
Rtn. Harish Mendiratta 19 Jun
R'Ann Meenu Gulati 21 Jun
R'Ann Suman Thakral 28 Jun
July


Name Date of Birth
Rtn. Dr. Atam Parkash Yadav 01 Jul
R'Ann Pinky Yadav 04 Jul
Rtn. Anil Kumar Yadav 19 Jul
R'Ann Harshita Gulyani 30 Jul
August


Name Date of Birth
Rtn. Ritu Ahuja 01 Aug
Rtn. Lakhender Kumar 06 Aug
Rtn. Suman Thakral 06 Aug
Rtn. Gopal Chawla 12 Aug
Rtn. J P Chauhan 15 Aug
R'Ann Sharmila Sharma 15 Aug
Rtn. Sumit Kalra 17 Aug
Rtn. Vipin Dhingra 26 Aug
R'Ann Sunita Devi 28 Aug
September


Name Date of Birth
Rtn. Kishan Ahuja 04 Sep
R'Ann Geeta Arora 08 Sep
R'Ann Vandana Popli 09 Sep
Rtn. Jyoti Adlakha 10 Sep
Rtn. Naveen Kumar Arora 11 Sep
R'Ann Sushma Gupta 17 Sep
R'Ann Sakshi Kalra 29 Sep
October


Name Date of Birth
Rtn. Maneesh Kumar 02 Oct
Rtn. Naresh Gulyani 16 Oct
Rtn. Seema Narula 18 Oct
R'Ann Anju Rupela 23 Oct
Rtn. Sunil Thakral 30 Oct
November


Name Date of Birth
Rtn. Ravi Thakral 01 Nov
Rtn. Harish Arora 07 Nov
R'Ann Ruchi Chauhan 09 Nov
Rtn. Surender Rao 14 Nov
R'Ann Ritu Yadav 15 Nov
Rtn. Umesh Kataria 15 Nov
Rtn. Naveen Kumar Popli 19 Nov
R'Ann Arti Arora 29 Nov
December


Name Date of Birth
R'Ann Rozi Mehndiratta 08 Dec
R'Ann Suman Sugandh 11 Dec
Rtn. Naveen Adlakha 21 Dec
Rtn. Dr. Pawan Gupta 23 Dec
R'Ann Preeti Dhingra 25 Dec
R'Ann Dr. Dimple Gupta 28 Dec
Rtn. Dheeraj Jain 29 Dec